Se încarcă pagina ...

Posturi scoase la concurs - Semestrul II, 2008-2009

 

Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

  

Catedra de Pedologie, Agrotehnică, Agrochimie

 • Conferenţiar, poz.10: Ecologie şi protecţia mediului; Practică agrotehnică.
 • Conferenţiar, poz.11: Agrochimie.

 

Colectiv de Biologie

 • Profesor, poz.3: Principii de ecologie; Conservarea biodiversităţii.
 • Şef lucrări, poz.16: Algologie; Morfologia şi anatomia plantelor; Practică.

Candidaţii la concurs vor depune la Secretariatul Rectoratului din Bucureşti, B-dul Mărăşti nr.59, sector 1, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, cererea de înscriere însoţită de actele prevăzute de Legea 128/1997 - Statutul Personalului Didactic şi Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice de preparator, asistent, şef lucrări/lector, aprobat de Senatul universităţii în şedinţa din 24.06.2008, care prevede vârsta maximă a candidaţilor pentru postul de preparator de 30 ani, iar pentru postul de asistent 35 ani.


Precizări privind concursul 

 • Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 142/09.04.2009 - partea a III-a şi ziarul Curentul din 09.04.2009.

 • Perioada de înscriere: 10.04 - 09.05.2009

 • Perioada de desfăşurare: 10.05 - 08.06.2009

 • Condiţiile de vechime:

Funcţia

Număr de ani în domenii

Învăţământ superior sau cercetare ştiinţifică de profil

Învăţământ preuniversitar

Alte domenii în profilul postului

1. Asistent 2 4 5
2. Lector / şef de lucrări (doctorand) 6 8 10
3. Lector / şef de lucrări cu titlul de doctor 4 6 8
4. Conferenţiar sau profesor 9 - 15
 • Conform Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice de preparator, asistent, şef lucrări/lector, aprobat de Senatul Universităţii în şedinţa din 24.06.2008, vârsta maximă a candidaţilor pentru postul de preparator este de 30 ani, iar pentru postul de asistent de 35 ani.

 • Media de absolvire care se înscrie în cerere se calculează ca medie aritmetică a mediei de promovare a anilor de studii şi a mediei generale a examenului de diplomă/licenţă sau echivalent.

 • Pentru funcţia de preparator se pot înscrie la concurs numai absolvenţii care au obţinut media de absolvire de minimum 850.

 • Concursul pentru ocuparea funcţiei de preparator sau de asistent universitar constă în probe scrise, orale şi practice.

 • Rezultatul probelor de concurs se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1. Nota probei reprezintă media aritmetică a acestora. Media de concurs este media aritmetică a celor trei probe. Pot fi recomandaţi candidaţii care au obţinut cel puţin media 8 şi nici o notă sub 7.

 • Probele de concurs se programează şi se susţin o singură dată.

 • Programul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de preparator şi asistent:

  • Proba scrisă: 11.05.2009, ora 10,00 în Sala de Senat, etaj I, corp A;
  • Proba practică şi proba orală în perioada: 12 - 15.05.2009.
 • Conţinutul dosarului de înscriere:

  • Pentru posturile de şef lucrări/lector, asistent şi preparator documentele sunt cuprinse în lista - anexa 2;
  • Pentru posturile de conferenţiar şi profesor universitar documentele sunt cuprinse în Ordinul M.Ed.C. nr.5098/03.10.2005 şi Ordinul M.Ed.C. nr.5099/03.10.2005, litera C, publicate în Monitorul Oficial nr.941 din 21.10.2005.
 • Dosarul de concurs pentru funcţia didactică de conferenţiar şi profesor se depune în două exemplare, însoţit de mapa cu lucrări reprezentative, într-un exemplar (litera D de la Ordinele menţionate mai sus).

 • În cazul în care disciplinele postului scos la concurs nu se regăsesc în foaia matricolă, în spaţiul rezervat notelor (anexa 5) se va face menţiunea: “disciplina/disciplinele postului scos la concurs sunt introduse recent în planul de învăţământ sau disciplina/disciplinele se asimilează cu .... “.

 • Coperta dosarului de concurs (anexa 6) şi cererea de înscriere (anexa 5) se redactează conform modelului afişat.

 

Forma electronică a documentelor necesare înscrierii (cerere, fişa candidatului, lista documentelor, coperta dosarului, etc.) se pot solicita de la PRORECTORAT.

 


Candidaţi

 

 

 

 • Pentru postul de Şef lucrări, poz.16: Algologie; Morfologia şi anatomia plantelor; Practică.
  • Asist.univ.dr. Şchiopu Emilia Brânduşa