Se încarcă pagina ...

Ciclul II - Studii universitare de Masterat

 

 

În cadrul Ciclului II - Studii universitare de Masterat, Facultatea de Agricultură din Bucureşti are următoarele programe de studii (specializări):

 

  1. Agricultură durabilă - curs de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  2. Consultanţă agricolă - curs de zi, 2 ani - 120 creditespecializare Acreditată
  3. Managementul şi expertiza fondului funciar - curs de zi, 2 ani - 120 creditespecializare Acreditată
  4. Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară - curs de zi, 2 ani - 120 creditespecializare Acreditată
  5. Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă - curs de zi, 2 ani - 120 creditespecializare Acreditată
  6. Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură - curs de zi, 2 ani - 120 creditespecializare Acreditată
  7. Management de proiect - curs de zi, 1,5 ani - 90 credite, specializare Autorizată

 


Specializarea "Agricultură durabilă" (cursuri de zi, 2 ani -120 credite) este acreditată şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 1995, când a fost iniţiat cursul de studii aprofundate denumit “Sisteme durabile de producţie agricolă”, care s-a transformat începând cu anul universitar 2000-2001 în specializarea de Masterat cu denumirea “Agricultură durabilă”. Acest program de studii de masterat asigură specialiştilor din domeniul agricol perfecţionarea şi aprofundarea domeniului de mare actualitate şi interes reprezentat de agricultura durabilă, respectiv de problematica exploatării durabile a resurselor în procesul de producţie agricolă, a sistemele agricole alternative (agricultura ecologică, agricultura de precizie), a protecţiei şi conservării mediului şi a asigurării durabilităţii exploataţiei agricole şi a mediului rural din care aceasta face parte. Absolvenţii acestei specializări vor putea să-şi găsească locuri de muncă în domeniul cercetării-dezvoltării agricole, învăţământului, administraţiei agricole, precum şi în cadrul tuturor firmelor/companiilor ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia.

 


Specializarea "Consultanţă agricolă" (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditată şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2001. Acest program de studii de masterat asigură specializarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul agriculturii în problematica consultanţei agricole atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi viitor. Absolvenţii acestei specializări vor cunoaşte metodele de lucru specifice consultanţei agricole, modul de lucru cu oamenii (agricultorii) şi de gestionare a problemelor, noile tendinţe şi orientări în problematica tehnologiilor agricole şi a procesului de producţie agricolă în general, modul de efectuare a diferitelor expertize agricole şi de elaborare şi management a proiectelor. Ca atare, aceştia vor putea să-şi găsească locuri de muncă în reţeaua de consultanţă agricolă de stat, dar şi în reţeaua de consultanţă agricolă privată care este în plin proces de dezvoltare în ţara noastră, fie prin dezvoltarea unor departamente de consultanţă în cadrul marilor companii şi firme agricole, fie prin înfiinţarea unor firme private specializate în acordarea de consultanţă agricolă. De asemenea, absolvenţii acestei specializări vor putea activa în domeniul administraţiei agricole la diferite niveluri, precum şi în cadrul departamentelor de relaţii/comunicare şi în echipele de management ale oricărei firme/companii din domeniul agricol şi domeniile conexe acestuia.

 


Specializarea "Managementul şi expertiza fondului funciar" (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditată să funcţioneaze în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2010. Acest program de studii de masterat urmăreşte  cunoaşterea fondului funciar al României prin evaluarea şi expertiza acestuia şi identificarea resurselor de sol prin sisteme cartografice moderne bazate pe teledetecţie şi GIS, elemente fundamentale în expertiza fondului funciar. Se are în vedere cunoaşterea indicatorilor de bază ai fertilităţii solului în vederea înţelegerii evoluţiei acestora drept condiţie de bază pentru elaborarea tehnicilor de valorificare şi/sau remediere şi a diferitelor procese de poluare a solului şi ale producţiei agricole, monitorizarea acestora, în vederea elaborării tehnicilor de refacere ecologică. Se urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor privind managementul îngrăşămintelor şi al reziduurilor agricole şi urbane pentru valorificarea acestora în diferite sisteme de agricultură inclusiv în sistem ecologic şi a tehnicilor convenţionale şi neconvenţionale implicate în proiectarea şi implementarea sistemelor de conservare şi ameliorare a fondului funciar. Absolvenţii acestei specializări de masterat vor fi pregătiţi să răspundă cerinţelor pieţei în domeniul managementului şi exploatării fondului funciar şi vor putea activa pe probleme de mediu, agricultură şi silvicultură în cadrul tuturor firmelor/companiilor ce activează în aceste domenii.

 


Specializarea “Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară” (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditată să funcţioneze în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2009. Misiunea acestui program de studii de masterat este de a forma specialişti cu nivel ştiinţific superior, performanţi şi competitivi, capabili să satisfacă exigenţele profesionale în realizarea unor tehnologii agricole moderne, prin implicarea uneia dintre componentele de bază – protecţia plantelor, să contribuie la obţinerea unor producţii agricole pe principii economice şi ecologice, în conformitate cu normele europene şi încadrate în standardele internaţionale de calitate.

Obiectivele programului de masterat vizează dobândirea de cunoştinţe de vârf din domeniul protecţiei plantelor, biodiversităţii agroecosistemelor şi implementarea acestora în programe de proţectie integrată a culturilor de câmp şi horticole, prin module teoretice, de cercetare practică şi de laborator, concretizate în lucrări de dizertaţie bazate pe documentare şi rezultate practice.

Competenţele specifice dobândite în conformitate cu misiunea programului de masterat “Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară” permit absolvenţilor acestuia să răspundă cerinţelor necesare ocupării unui loc de muncă în domeniului cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, a învăţământului superior agricol, în cadrul tuturor companiilor naţionale şi multinaţionale ce au ca obiect de activitate domeniul agronomiei sau adiacent acestuia,  să-şi desăvârşească pregătirea prin admiterea în şcoli doctorale,  să-şi dezvolte propria afacere la nivelul normelor comunitare în vigoare. 

 


Specializarea "Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă" (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditată să funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2009. Acest program de studii de masterat are ca scop formarea de specialişti cu nivel ştiinţific superior, competenţi şi performanţi, care să facă faţă exigenţelor privind conceperea şi dezvoltarea de noi principii şi tehnici în folosul producţiei agricole şi al mediului înconjurător, atât în condiţiile din ţara noastră cât şi din alte spaţii geografice, mai ales în cele comunitare.  De asemenea, acesta îşi propune să asigure absolvenţilor cunoştinţe, deprinderi şi competenţe de maximă actualitate în domeniul ameliorării plantelor şi producerii de sămânţă. În acest scop evidenţiem accentuata orientare către dezvoltarea metodelor moderne de ameliorare a plantelor şi tehnologiilor performante de producere a seminţelor, care să permită obţinerea unor producţii agricole competitive şi încadrate în standardele europene de calitate. Absolvenţii acestei specializări vor putea să-şi găsească locuri de muncă în domeniul cercetării-dezvoltării agricole, precum şi în cadrul tuturor companiilor multinaţionale ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia.

 


Specializarea "Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură" (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditată să funcţioneze în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti începând cu anul 2011. Misiunea acestui program de studii de master este de a perfecţiona specialiştii din domeniile agricol, horticol, zootehnic, silvic, alimentaţie publică şi agroturism în vederea dezvoltării de competenţe şi abilităţi necesare alegerii, exploatării şi utilizării optime a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor folosite în sectoarele agricole, al aplicării tehnologiilor convenţionale şi neconvenţionale în domeniul agricol. Absolvenţii acestei specializări îşi vor putea completa baza de cunoştinţe fundamentale în domeniul mecanizării proceselor din sectorul agricol precum şi dobândirea de cunoştinţe specifice cu privire la activitatea de exploatare şi optimizare a utilizării sistemelor tehnice pentru agricultură, vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi care să le permită efectuarea de diferite expertize, alegerii, utilizării şi exploatării corecte a sistemelor tehnice pentru agricultură. De asemenea, absolvenţii acestei specializări vor putea activa în domeniul administraţiei agricole la diferite niveluri, departamente de consultanţă, firme specializate în vânzarea şi exploatarea de maşini agricole, în echipele de management ale firmelor/companiilor din domeniul agricol şi domeniile conexe acestora.

 


Specializarea "Management de proiect" (cursuri de zi, 1,5 ani - 90 credite) este autorizată să funcţioneze în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2004. Prin urmarea acestui program de masterat se urmăreşte specializarea absolvenţilor facultăţilor de profil agronomic şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul agricol în elaborarea şi gestionarea de proiecte de cercetare şi proiecte de dezvoltare prin accesarea fondurilor accesibile la nivelul diferitelor surse de finanţare, cum sunt programele naţionale şi internaţionale de cercetare, programele de susţinere a dezvoltării sectorului agricol şi forestier, programele de protecţie a mediului, programele de dezvoltare a mediului rural. Absolvenţii acestei specializări de masterat vor putea să-şi găsească locuri de muncă în domeniul cercetării-dezvoltării agricole, precum şi în cadrul tuturor firmelor/companiilor ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia, precum şi în domeniul adminstraţiei agricole şi rurale la diferite nivele.