Se încarcă pagina ...

Admitere Masterat 2015

 

Rezultatul concursului de admitere - Sesiunea septembrie 2015

 

 

Admitere SEPTEMBRIE - 2015 

 

Locuri scoase la concurs:

 • Specializarea de Agricultură durabilă 
  • 15 locuri la taxă
 • Specializarea de Consultanţă agricolă 
  • 17 locuri la taxă 
 • Specializarea de Managementul şi expertiza fondului funciar 
  • 19 locuri la taxă
 • Specializarea de Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară 
  • 9 locuri la taxă

 

Program admitere:

 • 15 - 18 septembrie 2015
  • Înscrierea candidaţilor.
 • 21 septembrie 2015
  • Susţinerea probei scrise (test grilă).
 • 21-22 septembrie 2015
  • Afișarea rezultatelor la proba scrisă.
 • 21-23 septembrie 2015
  • Depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii.
 • 23 septembrie 2015
  • Depunerea documentelor în original, dacă nu au fost depuse la înscriere.
 • 24-25 septembrie 2015
  • Încasarea taxelor de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii şi semnarea contractului de studii.
 • 28 septembrie 2015
  • Afișarea rezultatului final - studenţi înmatriculaţi la taxă.

 

 

REZULTATE FINALE

Admitere specializări de masterat - Sesiunea Iulie 2015

 
 

 

Rezultatele concursului de admitere susţinut de candidaţii înscrişi la specializările de masterat - Sesiunea Iulie 2015

 

 

 

 

 

 

Susţinerea probei scrise (test grilă) pe data de 20 iulie 2015 începe la ora 9:00, iar candidaţii sunt rugaţi să fie în sală la ora 8:30:

 • Amfiteatrul A.III.a (Corp A, etajul III)

 

Locuri scoase la concurs la specializările de masterat în anul universitar 2015-2016

  

 • Agricultură Durabilă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 32 locuri la buget

  • 17 locuri cu taxă

  • 1 loc buget etnici fără bursă

 

 • Consultanţă Agricolă - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 32 locuri la buget

  • 18 locuri cu taxă

 

 • Managementul şi Expertiza Fondului Funciar - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată
  • 30 locuri la buget
  • 20 locuri cu taxă

 

 • Protecţia Agroecosistemelor şi Expertiză Fitosanitară - cursuri de zi, 2 ani - 120 credite, specializare Acreditată

  • 37 locuri la buget

  • 12 locuri cu taxă

  • 1 loc buget etnici fără bursă

 

 


Program admitere masterat - 2015

 • Sesiunea IULIE 2015
  • 13-18 iulie 2015 - Înscrierea candidaţilor
   • Program zilnic: 08:00 - 15:30
  • 20 iulie 2015 - Susţinerea probei scrise (test grilă)
  • 20 iulie 2015 - Afişarea rezultatelor în urma probei scrise, în ordinea mediilor
  • 21 iulie 2015 - Depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatului
  • 22 iulie 2015 - Depunerea documentelor (a diplomei de bacalaureat şi a diplomei de licenţă/adeverinţei de absolvire a studiilor de licenţă) în original (doar dacă aceste documente nu au fost depuse la înscriere)
  • 22 iulie 2015 - Afişarea listelor provizorii: lista candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget; lista candidaţilor pentru locurile cu taxă; lista candidaţilor cu medie de peste 6,00 care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste
  • 23-28 iulie 2015: Încasarea taxelor
   • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget + Semnarea contractului de studii
   • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studiu - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă + Semnarea contractului de studii
  • 31 iulie 2015 - Afişarea rezultatului final: lista candidaţilor înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă, şi lista candidaţilor respinşi
     

Acte înscriere masterat - 2015

 • Cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii);
 • Diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2014-2015, din care să reiasă media generală, mediile obţiinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) - în original sau în copie legalizată;
 • Suplimentul la diplomă / foaia matricolă - în original sau copie legalizată;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă - în original sau copie legalizată;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Patru fotografii tip carte de identitate/buletin;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • Acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă).
  • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, candidaţii a căror vârstă nu depăşeşte 26 ani şi care se pot încadra în una din situaţiile de mai jos:
   • copiii personalului didactic aflat în activitate;
   • orfani de ambii părinţi;
   • copii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
   • angajaţii pe perioadă nedeterminată în cadrul USAMV Bucureşti sau copiii acestora.
  • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi.

 

 • NOTĂ: Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

 


Taxe admitere masterat - 2015

 •  Taxă înscriere pentru admitere: 
  • 150 lei - se plăteşte la înscriere.
    
 •  Taxă înmatriculare (pentru toţi candidaţii admişi):
  • 50 lei (se plăteşte la înmatriculare).
 •  Taxă de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă):
  • 2600 lei (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă) - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă de 1250 lei se achită la înmatriculare.

 

 


Modalitate de admitere la specializările de masterat - 2015

Modalitatea de admitere pentru toate specializările de masterat este următoarea:

 • 30% - Media examenului de diplomă/licenţă
 • 70% - Probă scrisă (test grilă) - Aspecte generale ale cultivării plantelor 
   

Alte informaţii:  

 • Admiterea la masterat se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2015-2016. 
 • Media de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00. 
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări de masterat din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare de masterat pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat. 
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/specializări de masterat trebuie să opteze pentru acea specializare care să fie subvenţionată de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit de comisia de admitere.  
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări de masterat în cadrul aceleiaşi universităţi. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei singure specializări de masterat. 
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget şi taxă vor beneficia de cazare în campusul universităţii, la solicitarea acestora şi în limita locurilor disponibile.   

 


Tematică admitere masterat - 2015

Grâul

 • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 81-104).
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 122-127).
 • Lucrări de îngrijire (pag. 128-134). 

Porumbul

 • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 206-216)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 225-228)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 228-234)

Floarea-soarelui

 • Particularități biologice şi relaţii cu factorii de vegetaţie. Zone ecologice (pag. 39-48)
 • Sămânţa şi semănatul (pag. 54-57)
 • Lucrări de îngrijire (pag. 57-61)

 

Surse bibliografice:

 • Gheorghe Valentin ROMAN, Valeriu TABĂRĂ, Teodor ROBU, Paul PÂRȘAN, Marin ȘTEFAN, Mihail AXINTE, Gavril MORAR, Solovăstru CERNEA, 2011: Fitotehnie, Vol 1 - Cereale și leguminoase pentru boabe. Editura Universitară București.  
  • Sursa bibliografică (Fitotehnie, Vol 1 - Grâu și porumb) poate fi descărcată prin clik aici.  

 

 • Gheorghe Valentin ROMAN, Gavril MORAR, Teodor ROBU, Marin ȘTEFAN, Valeriu TABĂRĂ, Mihail AXINTE, Ioan BORCEAN,  Solovăstru CERNEA, 2012. Fitotehnie, Vol 2 - Plante tehnice, medicinale și aromatice. Editura Universitară București.  
  • Sursa bibliografică (Fitotehnie, Vol 2 - Floarea-soarelui) poate fi descărcată prin clik aici.

 

Sursele bibliografice pot fi găsite și la Biblioteca Centrală a USAMV Bucureşti, la secretariatul Facultăţii de Agricultură, sau pot fi solicitate pe email la adresa info@old.agro-bucuresti.ro

 

Admitere Masterat 2015 imagine 1
Alte articole | Arhiva