Se încarcă pagina ...

Admitere Licenţă - Sesiunea septembrie 2009

  


 

Locuri scoase la concurs

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură - 4 ani, cursuri de zi 106 locuri cu taxă
Ştiinţele solului - 4 ani, cursuri de zi
Protecţia plantelor - 4 ani, cursuri de zi
Silvicultură - 4 ani, cursuri de zi 70 locuri cu taxă
Biologie - 3 ani, cursuri de zi 1 loc la buget
96 locuri cu taxă
Biologie FR - 3 ani, cursuri cu frecvenţă redusă 65 locuri cu taxă

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro

 


Program admitere licenţă - Sesiunea septembrie 2009

Cursuri de zi - Specializările:

 • Agricultură
 • Ştiinţele solului
 • Protecţia plantelor
 • Silvicultură
 • Biologie
  • 07 - 11 septembrie 2009 -
   • Înscrierea şi desfăşurarea interviului
   • Achitarea taxei de înscriere (50 lei), a taxei de înmatriculare (60 lei) şi a primei tranşe a taxei de studii (500 lei)
    • Se va restitui taxa de şcolarizare studentului admis pe locul de la buget la specializarea de Biologie
  • 15 septembrie 2009 - Afişarea REZULTATULUI FINAL

Cursuri cu frecvenţă redusă - Specializarea Biologie

 • 13 iulie - 30 octombrie 2009 - Înscrierea şi desfăşurarea interviului

 


Desfăşurarea concursului de admitere

 

COMPLETAREA Fişei de înscriere se face în Corpul A, Sala A.p.11 (parter, culoar dreapta).

DEPUNEREA dosarului se face în Corpul A, Sala A.p.3 (parter, culoar dreapta).

SUSŢINEREA INTERVIULUI se face în Corpul A, Sala A.p.3 (parter, culoar dreapta).

 INTERVIUL  este o probă de concurs ce constă într-o discuţie liberă purtată de candidat cu membrii comisei şi se notează cu calificativele: “admis”, “respins”.

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE:  Luni – Vineri, între orele 8:00 – 15:30

  


Acte înscriere licenţă - 2009

 • Cerere de înscriere tip (formular tipizat care se primeşte la înscriere).
 • Diplomă de bacalaureat în original. Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2009 se admite înscrierea şi cu adeverinţă în care, obligatoriu, trebuie înscrise media generală a examenului de bacalaureat şi notele obţinute la probele susţinute.  
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist – pentru studenţii care doresc să urmeze în paralel o a doua facultate; aceştia vor depune la dosar diploma de bacalaureat în copie legalizată; dacă sunt studenţi la buget se vor înscrie  numai pe locurile “cu taxă”
 • Certificat de naştere în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată (pentru candidatele căsătorite, care se vor înscrie cu numele de naştere – numele după căsătorie fiind trecut în paranteză). 
 • Copie după cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale şcolare, din care să reiasă că solicitantul este “apt pentru înscriere la facultate”  şi că este  “clinic sănătos”. 
 • 4 fotografii color.
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere (50 lei) (pentru fiecare domeniu/specializare la care se face înscrierea), sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere (scutirea de plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare).
 • Chitanţă de plată a taxei de înmatriculare (60lei)
 • Chitanţă de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare (500 lei).

Taxe admitere licenţă - 2009

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei
 • Taxa de înmatriculare: 60 alei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 1500 lei

 

Scutirea de taxa de înscriere se acordă următorilor candidaţi:

 • orfani de ambii părinţi;
 • proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic în activitate sau pensionat  după cel puţin 10 ani de activitate didactică (Legea nr. 150/01.06.2007);
 • salariaţii sau copiii salariaţilor din USAMV Bucureşti, numai pentru înscrierea la o singură facultate/ specializare.

Scutirea de plata taxei se acceptă pentru o singură opţiune şi se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile menţionate.


 

Modalitatea de admitere

 • Media examenului de bacalaureat: 100%  
 • Interviu, notat cu Admis/Respins

 

 Alte informaţii

 • Admiterea în Facultatea de Agricultură se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2009-2010 prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a locurilor aprobate de senatul USAMV Bucureşti pentru învăţământul cu taxă. 
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi/specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/ specializări trebuie să opteze pentru aceea la care să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit de comisia de admitere.
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări în cadrul aceleiaşi universităţi potrivit deciziei Senatului universitar. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei specializări.
 • Candidaţii declaraţi admişi vor beneficia de cazare în campusul universităţii, la solicitarea acestora.

 

Alte articole | Arhiva