Se încarcă pagina ...

Admitere Licenţă 2014

 

Admitere SEPTEMBRIE - 2014 

 

Locuri scoase la concurs:

 • Specializarea de Silvicultură - 2 locuri la taxă
 • Specializarea de Biologie - 48 locuri la taxă 

 

Program admitere:

 • 1 - 23 septembrie - înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului; încasarea taxelor de înscriere, de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii în limita numărului de locuri afişate. Înscrierea se sistează în momentul ocupării locurilor.
 • 1 - 23 septembrie - înmatricularea candidaţilor participanţi la concursul din sesiunea iulie 2014, prin plata taxei de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii (candidaţi care nu au solicitat retragerea documentelor de la dosarul de concurs). Înmatricularea se sistează în momentul ocupării locurilor.
 • 25 septembrie - afișarea rezultatului final - studenţi înmatriculaţi la taxă.

 

 

Admitere FR - 2014 

 

Înscrierea la specializările cu frecvenţă redusă (Agricultură - FR şi Biologie - FR) va continua după următorul program:

 • Perioada de înscriere: 01-30 septembrie 2014
 • Program de înscriere: de luni până vineri, în intervalul orar 8:30-14:30
 • Locaţie înscriere: Secretariatul FR - clădirea Specializării de Biologie

 

  

LISTE FINALE ADMITERE

- Candidaţi înmatriculaţi - 

 - Sesiunea Iulie 2014 -

 

 

 

În atenţia candidaţilor cu medie peste 5,00

care nu au fost incluşi în listele provizorii

 

 • 1-2 august 2014 - Încasarea taxelor de înmatriculare, a tranşei I din taxa de studii şi semnarea contractului de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor cu taxă rămase vacante.
 • Program:
  • 1 august 2014: 8:00 - 16:00
  • 2 august 2014: 8:00 - 12:00

 

 

 REZULTATE ADMITERE LICENŢĂ

LISTE PROVIZORII

 - Sesiunea Iulie 2014 -

 

 

 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT
în atenția candidaților la examenul de admitere

 

 • 25 iulie 2014 - Ultima zi pentru depunerea în original a diplomei de bacalaureat sau adeverinţei de promovare a bacalaureatului, necesară pentru ocuparea unui loc cu finanţare de la buget.
 • Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2014, înscrierea la studiile universitare de licență se face în baza “Adeverinței de promovare a Examenului Național de Bacalaureat”, aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 3838/11.07.2014, avizată de inspectoratul școlar județean/al municipiului București, cu termen de valabilitate până la eliberarea diplomei de bacalaureat, dar nu mai mult de 12 luni de la eliberarea adeverinței.
 • Fiecărui absolvent i se eliberează o singură adeverință în original, conform modelului: click aici.

  

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

Studii universitare de Licenţă - Anul universitar 2014-2015

 

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură ZI * - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

107 buget

125 taxă

1 fără bursă pentru etnici 

Agricultură FR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

100 taxă

Silvicultură - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

25 buget


23 taxă

2 fără bursă pentru etnici 

Biologie ZI - cursuri de zi, 3 ani - 180 credite, specializareAcreditată

35 buget

64 taxă

1 fără bursă pentru etnici 

Biologie FR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Acreditată 75 taxă

* Începând cu anul III de studiu, studenţii pot opta pentru specializările: Agricultură; Ştiinţele solului; Protecţie plantelor.

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro 


 

 

Modalitatea de admitere - 2014

 

 • Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. 

 

 • Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:
  • 70% media de la bacalaureat;
  • 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

 


Program admitere licenţă - 2014

 

CURSURI DE ZI - Specializările:

 • Agricultură
 • Silvicultură
 • Biologie
 • 14-19 iulie, 21-25 iulie 2014 - Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic: 08:00 - 15:00
  • Program sâmbăta: 09:00-12:00
  • Înscrierea se face la Facultatea de Agricultură - corp A, parter, Pedologie, camera 3
 • 28 iulie 2014 - Afişarea rezultatului iniţial (listele provizorii cu candidaţii pentru locurile finanţate de la buget, a celor pentru locurile cu taxă)
 • 28-31 iulie 2014 - Încasarea taxelor: 
  • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget + semnarea contractului de studii
  • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă 
   + semnarea contractului de studii
 • 04 august 2014 - Afişarea rezultatului final: listele finale cu candidaţii înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă, şi a candidaţilor respinşi

 

 

CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ - Specializările:

 • Agricultură
 • Biologie

Etapa 14 iulie - 14 septembrie 2014

 • 14 iulie - 11 septembrie 2014 - Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic în timpul săptămânii: 08:00 - 15:00
  • Înscrierea se se va desfăşura la secretariatul departamentului IFR
 • 14 septembrie 2014 - Afişarea listelor candidaţilor înscrişi, ordonaţi alfabetic - Rezultatul iniţial cu candidaţii admişi în prima etapă 

Etapa 15 - 30 septembrie 2014

 • 15-28 septembrie 2014 Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic în timpul săptămânii: 08:00 - 15:00
  • Înscrierea se se va desfăşura la secretariatul departamentului IFR
 • 30 septembrie 2014 - Afişarea rezultatelor finale 

 


Acte înscriere licenţă - 2014

 

 • Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 

 • Candidatul primeşte de la comisie:
  • Un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon);
  • Cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

 

 • La dosar se anexează următoarele acte:
  • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copii legalizate:
   • Adeverinţă eliberată de liceu cu viza Inspectoratului Judeţean, respectiv Municipiul Bucureşti, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2014;
  • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
  • Patru fotografii tip carte de identitate;
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
   • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2014:
    • copiii personalului didactic aflat în activitate;
    • orfanii de ambii părinţi;
    • copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
    • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV B sau copiii acestora.
   • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere pe facultăţi.
  •  Cerere prin care se solicită de către candidat susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

 


 

 • La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu condiţia prezentării la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul M.E.C.T.S., precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de M.E.C.T.S. 

 


Taxe admitere licenţă - 2014

 

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 150 lei + 50 lei pentru fiecare altă opţiune (specializare) în plus de la alte facultăţi din cadrul USAMV Bucureşti 
 • Taxa de înmatriculare50 lei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 2.500 lei - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă se achită la înmatriculare, în valoare de 1.100 lei pentru specializările de Agricultură şi Silvicultură, şi 1.200 lei pentru specializarea de Biologie.    

  

Admitere Licenţă 2014 imagine 1
Alte articole | Arhiva