Se încarcă pagina ...

Admitere Licenţă 2013

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DE ADMITERE

Sesiunea SEPTEMBRIE 2013 

 

 

 

ADMITERE - Sesiunea SEPTEMBRIE 2013

 

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură ZI - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

-

Agricultură FR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

100 taxă

Silvicultură - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

17 taxă

Biologie ZI - cursuri de zi, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată

53 taxă

Biologie FR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Acreditată 75 taxă

 

Program admitere licenţă - Sesiunea Septembrie 2013

 •  11 septembrie 2013 - înscrierea, încasarea taxelor de înscriere, înmatriculare + tranşa I a taxei de studii 
  • Program zilnic: 08:00 - 15:00
  • Sâmbăta şi duminica: nu se lucrează
  • Înscrierea se face la Facultatea de Agricultură - corp A, parter, Pedologie, camera 3
 • 13 septembrie 2013 - afişarea rezultatului final (studenţi înmatriculaţi la taxă) 

 

Numărul locurilor cu taxă se va rectifica în funcţie de numărul cererilor depuse de candidaţii aflaţi pe listele de așteptare, care în perioada 6 august - 4 septembrie pot opta pentru transferul dosarului la una din specializările la care au rămas locuri vacante după sesiunea din iulie.

 

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DE ADMITERE

Sesiunea IULIE 2013 

 

 

 

 

 • Depunerea eventualelor contestaţii: Duminică, 4 august 2013 - programul de lucru al Registraturii USAMV Bucureşti este între orele 9:00 şi 13:00.
 • Candidaţii care nu s-au înmatriculat şi care doresc să-şi retragă dosarul de concurs pot să facă lucrul acesta până pe data de 18 august sau după 28 august 2013 (în perioada 19-27 august 2013, secratariatul facultăţii nu funcţionează).

 

 

 REZULTATUL INIŢIAL AL CONCURSULUI DE ADMITERE

Sesiunea IULIE 2013 

 

 

 

 

 

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

Studii universitare de Licenţă Anul universitar 2013-2014

 

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură ZI * - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

87 buget

1 Republica Moldova - bacalauret în România

1 Republica Modova cu bursă - bacalauret în România

3 Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă 

139 taxă

Agricultură FR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

100 taxă

Silvicultură - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

25 buget

1 Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă 

24 taxă

Biologie ZI - cursuri de zi, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată

35 buget

2 Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă 

63 taxă

Biologie FR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Acreditată 75 taxă

* Începând cu anul III de studiu, studenţii pot opta pentru specializările: Agricultură; Ştiinţele solului; Protecţie plantelor.

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro 


 

 

Modalitatea de admitere - 2013

 

 • Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. 

 

 • Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:
  • 70% media de la bacalaureat;
  • 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

 


Program admitere licenţă - 2013

CURSURI DE ZI - Specializările:

 • Agricultură
 • Silvicultură
 • Biologie
 • 15-27 iulie 2013 - Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic: 08:00 - 15:00
  • Program sâmbăta şi duminica: 09:00-12:00
  • Înscrierea se face la Facultatea de Agricultură - corp A, parter, Pedologie, camera 3
 • 29 iulie 2013 - Afişarea rezultatului iniţial 
 • 30 iulie - 01 august 2013 - Încasarea taxelor: 
  • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget
  • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă
 • 03 august 2013 - Afişarea rezultatului final: studenţii înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă

 

CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ - Specializările:

 • Agricultură
 • Biologie
 • 15 iullie - 10 septembrie 2013 - Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic în timpul săptămânii: 08:00 - 15:00
  • Înscrierea se se va desfăşura la secretariatul departamentului IFR
 • 11 septembrie 2013 - Afişarea listelor candidaţilor înscrişi, ordonaţi alfabetic 
 • 11 - 13 septembrie 2013 - Încasarea taxelor: 
  • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii
 • 13 septembrie 2013 - Afişarea rezultatului final: studenţii înmatriculaţi 

 


Acte înscriere licenţă - 2013

 

 • Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 

 • Candidatul primeşte de la comisie:
  • Un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon);
  • Cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

 

 • La dosar se anexează următoarele acte:
  • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizate:
   • Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată în care se menţionează media generală, notele probelor de la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
  • Patru fotografii tip carte de identitate;
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
   • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2013:
    • copiii personalului didactic aflat în activitate;
    • orfanii de ambii părinţi;
    • copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
    • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV B sau copiii acestora.
   • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere pe facultăţi.

 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

 


 

 • La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu condiţia prezentării la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul M.E.C.T.S., precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de M.E.C.T.S. 

 


Taxe admitere licenţă - 2013

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei pentru fiecare opţiune (specializare)
 • Taxa de înmatriculare150 lei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 2100 lei - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă se achită la înmatriculare.    

 

Admitere Licenţă 2013 imagine 1
Alte articole | Arhiva