Se încarcă pagina ...

Admitere LICENŢĂ 2012

 

 

Rezultatul final al concursului de admitere  

Sesiunea Iulie 2012               

AGRONOMIE

SILVICULTURĂ

BIOLOGIE

 

 

 

Rezultatul iniţial al concursului de admitere

Sesiunea Iulie 2012

AGRONOMIE

 

SILVICULTURĂ

 

BIOLOGIE

 


Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în anul universitar 2012-2013

 

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură ZI * - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

85 buget

 

2 RM bac rom.

1 etnic român cu bac. în ţara de orginine

 

142 taxă

Agricultură IFR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

100 taxă

Silvicultură - cursuri de zi, 4 ani - 240 credite, specializare Acreditată

25 buget

25 taxă

Biologie ZI - cursuri de zi, 3 ani - 180 credite, specializare Acreditată

35 buget

1 etnic român cu bac. în ţara de orginine

64 taxă

Biologie IFR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Acreditată 75 taxă

* Începând cu anul III de studiu, studenţii pot opta pentru specializările: Agricultură; Ştiinţele solului; Protecţie plantelor.

 


 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro 


  

Modalitatea de admitere - 2012

 

 • Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.

 

 • Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:
  • 70% media de la bacalaureat;
  • 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

 


Program admitere licenţă - 2012

 • CURSURI DE ZI - Specializările:
  • Agricultură
  • Silvicultură
  • Biologie
 • 16 - 25 iulie 2012 - Înscrierea candidaţilor 
  • Program zilnic: 08:00 - 15:00
  • Program sâmbăta şi duminica: 09:00-12:00
  • Înscrierea se face la Facultatea de Agricultură - corp A, parter, Pedologie, camera 3
 • 30 iulie 2012 - Afişarea rezultatului iniţial 
 • 30 iulie - 03 august 2012 - Încasarea taxelor:
  • Taxă de înmatriculare - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget
  • Taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă
 • 07 august 2012 - Afişarea rezultatului final: studenţii înmatriculaţi la buget, respectiv la taxă

 

 • CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ - Specializările:
  • Agricultură
  • Biologie
   • Etapa 16 iulie - 15 septembrie 2012:
    • 16 iulie - 15 septembrie - înscrierea se va desfăşura la secretariatul departamentului IFR;
    • 15 septembrie - afişarea listelor candidaţilor înscrişi, ordonaţi alfabetic;
    • 16 septembrie -  afişarea rezultatelor iniţiale cu candidaţii admişi în prima etapă.
   • Etapa 16 septembrie - 30 septembrie 2012:
    • 16 septembrie - 28 septembrie - înscrierea se va desfăşura la secretariatul departamentului IFR;
    • 30 septembrie - afişarea rezultatelor finale.  

 


Acte înscriere licenţă - 2012

 • Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 

 • Candidatul primeşte de la comisie:
  • Un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon);
  • Cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

 

 • La dosar se anexează următoarele acte:
  • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizate:
   • Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată în care se menţionează media generală, notele probelor de la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
  • Patru fotografii tip carte de identitate;
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
   • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2012:
    • copiii personalului didactic aflat în activitate;
    • orfanii de ambii părinţi;
    • copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
    • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV B sau copiii acestora.
   • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere pe facultăţi.

 


 

 • La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu condiţia prezentării la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul M.E.C.T.S., precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de M.E.C.T.S. 

 


Taxe admitere licenţă - 2012

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei pentru fiecare opţiune (specializare)
 • Taxa de înmatriculare: 150 lei
 • Taxa de studii (pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă): 2100 lei  - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă de 840 lei se achită la înmatriculare.

 

 

Admitere LICENŢĂ 2012 imagine 1
Alte articole | Arhiva