Se încarcă pagina ...

ADMITERE 2010 - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR)

 


Locuri scoase la concurs 2010 - Specializări IFR

 

Specializarea de licenţă - IFR

Nr. locuri scoase la concurs

Biologie - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Autorizată 100 taxă

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro

 


Modalitatea de admitere 2010 - IFR   

 • Media examenului de bacalaureat: 100%  
 • Interviu, notat cu Admis/Respins

 


Program admitere licenţă 2010 - IFR

 • 12 iulie - 31 octombrie 2010 - Înscrierea şi desfăşurarea interviului

 


Acte înscriere licenţă 2010 - IFR

 • Cerere de înscriere
  • Cererea de înscriere este un formular tipizat care se primeşte la înscriere.
 • Diplomă de bacalaureat în original, sau adeverinţă de absolvire în original pentru promoţia 2010.  
  • În cazul în care candidatul este student sau s-a înscris la concursul de admitere la o altă universitate, este necesară o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat şi adeverinţă de la universitatea unde este student/înscris la concursul de admitere. 
 • Certificat de naştere, în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul). 
 • Copie după cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru profilul şi specializarea la care optează. 
 • 4 fotografii color tip buletin.  
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere
  • Taxa de înscriere se plăteşte pentru fiecare domeniu/specializare la care se face înscrierea.
  • După caz, se prezintă adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere (scutirea de plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare).

 


Taxe admitere licenţă 2010 - IFR

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei
 • Taxa de înmatriculare:100 lei
 • Taxa de studii1800 lei (Tranşa I = 720 lei; Tranşa II = 540 lei; Tranşa III = 540 lei)

 

Scutirea de taxa de înscriere se acordă următorilor candidaţi: orfani de ambii părinţi; cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic (în activitatate, pensionar sau decedat), precum şi salariaţii sau copiii salariaţilor din USAMV Bucureşti, numai pentru înscrierea la o singură facultate/ specializare.

Scutirea de plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile menţionate.


 

 Alte informaţii

 • Admiterea în Facultatea de Agricultură se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi şi în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2009-2010 prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a locurilor aprobate de senatul USAMV Bucureşti pentru învăţământul cu taxă. 
 • Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi/specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate, respectiv o singură facultate/specializare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
 • Candidatul admis la mai multe universităţi/facultăţi/ specializări trebuie să opteze pentru aceea la care să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original, în termenul stabilit de comisia de admitere.
 • Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent două specializări în cadrul aceleiaşi universităţi potrivit deciziei Senatului universitar. Subvenţia de la bugetul de stat pentru aceştia va fi acordată pe durata normală de studiu a unei specializări.

 


Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2010

 

ADMITERE 2010 - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) imagine 1
Alte articole | Arhiva