Se încarcă pagina ...

Admitere IFR - 2013

 

REZULTATUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2013 

 

 

 

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

Studii universitare de Licenţă - IFR

Anul universitar 2013-2014

 

Specializarea de licenţă

Nr. locuri scoase la concurs

Agricultură FR - cursuri cu frecvenţă redusă, 4 ani - 240 credite, specializare Autorizată

100 taxă

Biologie FR - cursuri cu frecvenţă redusă, ani - 180 credite, specializare Acreditată 75 taxă

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: info@old.agro-bucuresti.ro 


  

Modalitatea de admitere - 2013

 

 • Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. 

 

 • Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:
  • 70% media de la bacalaureat;
  • 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

 


Program admitere licenţă - 2013

 • 15 iulie - 09 august 2013 ; 02 - 25 septembrie 2013 - Înscrierea, încasarea taxelor de înscriere, înmatriculare + tranşa I a taxei de studii 
  • Program zilnic în timpul săptămânii: 08:00 - 15:00
  • Înscrierea se va desfăşura la secretariatul departamentului IFR (clădirea specializării de Biologie, vis-a-vis de biblioteca universităţii)

 


Acte înscriere licenţă - 2013

 

 • Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 

 • Candidatul primeşte de la comisie:
  • Un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon);
  • Cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

 

 • La dosar se anexează următoarele acte:
  • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizate:
   • Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată în care se menţionează media generală, notele probelor de la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
  • Patru fotografii tip carte de identitate;
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
   • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2013:
    • copiii personalului didactic aflat în activitate;
    • orfanii de ambii părinţi;
    • copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
    • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV B sau copiii acestora.
   • Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere pe facultăţi.

 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

  

 • La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu condiţia prezentării la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul M.E.C.T.S., precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de M.E.C.T.S. 

 


Taxe admitere licenţă - 2013

 • Taxa de înscriere pentru admitere: 50 lei
 • Taxa de înmatriculare150 lei
 • Taxa de studii: 2100 lei - se plăteşte în 3 tranşe; prima tranşă se achită la înmatriculare.