Se încarcă pagina ...

Centru de Cercetare pentru Agricultură Durabilă

 

Director centru: Prof.univ. dr. Dumitru Ilie SĂNDOIU
 
Centrul de cercetare este acreditat CNCSIS din anul 2004.
 
Structură centru:
·         Laboratorul de Pedologie;
·         Laboratorul de Fizica Solului;
·         Laborator de Conservarea Solurilor;
·         Laboratorul de Agrotehnică;
·         Laborator de Biologia Solului;
·         Laborator de Ecologie;
·         Laborator de Fitotehnie;
·         Laborator de Pratologie;
·         Laborator de Calitatea Produselor Agricole;
·         Laborator de Genetica şi Ameliorarea Plantelor;
·         Laborator de Genetica Plantelor;
·         Laborator de Protecţia Pantelor (Fitopatologie, Entomologie, Virusologie, Microbiologie);
·         Laborator de Tehnică Experimentală;
·         Laborator de Mecanizare.
 
 
Tematici de cercetare:
 • Resurse tehnologice în agricultura durabilă:
  • Resursele de sol şi ameliorarea lor;
  • Resursele genetice şi ameliorarea lor;
  • Resursele bioclimatice şi optimizarea folosirii lor;
  • Perfecţionarea resurselor materiale (îngrăşăminte organice şi chimice, pesticide, stimulatori de creştere) şi a valorificării lor;
  • Apa ca element, resursă şi auxiliar tehnologic în agricultura durabilă;
  • Transformarea şi valorificarea energiei în agricultura durabilă;
  • Potenţarea resurselor în condiţii extreme pentru plante;
  • Valorificarea resurselor prin procese de transformare biotică şi abiotică;
  • Modelare în exploatarea resurselor de sol;
  • Evaluarea şi valorificarea resurselor, proceselor de transformare şi a informaţiilor în proiectarea tehnologică din agricultura durabilă.
 • Bazele tehnologiei plantelor în agricultura durabilă:
  • Cerinţe generale şi specifice faţă de factorii de viaţă ai plantelor şi oferta pedo-bio-climatică;
  • Formarea biomasei şi evaluarea acţiunii factorilor de stare şi dinamici asupra acesteia;
  • Studiul rotaţiei culturilor în agricultura durabilă;
  • Lucrările solului în agricultura durabilă;
  • Fertilitatea solului în agricultura durabilă;
  • Transformări biotice în sol în agricultura durabilă;
  • Protecţia culturilor agricole în agricultura durabilă;
  • Corecţia deficienţelor în agricultura durabilă;
  • Modelarea în cultura plantelor.
 • Cercetare şi dezvoltare tehnologică în agricultura durabilă:
  • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la plantele de câmp;
  • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la pajişti şi plantele furajere;
  • Cercetare şi dezvoltare tehnologică la plante medicinale;
  • Tehnologii convenţionale şi neconvenţionale comparate;
  • Calitatea tehnologiei în agricultura durabilă;
  • Sisteme tehnologice complexe de valorificare a resurselor în lanţurile trofice: lanţurile trofice sol-apă-plantă-atmosferă şi sol-plantă-animal;
  • Optimizări secvenţiale şi generale în tehnologia plantelor în agricultura durabilă;
  • Tehnici şi tehnologii pentru valorificarea terenurilor cu diferite surse şi grade de poluare;
  • Tehnologii bazate pe efectele metodelor de combatere integrată a bolilor, buruienilor şi a dăunătorilor;
  • Managementul cantităţii şi calităţii producţiei în agricultura durabilă;
  • Dezvoltarea de sisteme de expertiză, diagnoză şi prognoză în producţia plantelor de câmp;
  • Sisteme expert în cultura plantelor;
  • Sisteme alternative de producţie vegetală.
 • Calitatea producţiei şi a mediului în agricultura durabilă
  • Strategii de asigurare a calităţii produselor alimentare în vederea satisfacerii cerinţelor de hrană ale populaţiei;
  • Elaborarea pentru diferitele tipuri de materii prime a condiţiilor, mijloacelor şi tehnicilor de minimizare a pierderilor directe post-recoltă;
  • Studiul parametrilor ce determină comportarea produselor cu valorificare în stare proaspătă cu grad ridicat de perisabilitate în cadrul operaţiilor de manipulare, condiţionare în vederea procesării sau a depozitării;
  • Optimizarea tehnologiilor existente şi elaborarea de noi tehnologii pentru asigurarea conservabilităţii cu pierderi minime cantitative şi calitative a materiilor prime pe medie şi lungă durată;
  • Promovarea calităţilor organoleptice, biologice şi comerciale ale produselor alimentare cu stabilirea criteriilor de caracterizare a degradării structurale;
  • Promovarea de metode de analiză şi control nedistructiv, nepoluant asupra produsului în fluxul operaţiilor de condiţionare, păstrare şi procesare;
  • Studiul relaţiei cerere-ofertă pe filiere de producţie vegetală;
  • Cercetări fundamentale privind influenţa tehnologiei asupra calităţii producţiei vegetale ca mijloc esenţial al asigurării cerinţelor sanogenetice specifice;
  • Elaborarea de procedee noi pentru valorificarea integrală a componentelor materiilor prime şi subproduselor în condiţiile proceselor circular active nepoluante;
  • Dezvoltarea de tehnici de analiză a calităţii şi a stării de poluare chimică a apei consumate de populaţie şi în procesul producţiei agricole în vederea evaluării riscului pentru sănătate;
  • Monitoringul factorilor de mediu cu impact direct în producţia agricolă (sol, aer, apă);
  • Calitatea seminţelor şi a materialului de semănat la plante în agricultura durabilă.